Zarządzanie projektami

Poznaj pełną ofertę Key Training.

ZARZĄDZANIE INTERESARIUSZAMI I KOMUNIKACJĄ W PROJEKCIE

Czas trwania: 2 dni – 16 h

O SZKOLENIU

Dlaczego warto zadbać o właściwe relacje z interesariuszami?

 • interesariusze to najlepsze źródło informacji, oczekiwań, potrzeb, wymagań względem planowanego rozwiązania — mają więc zasadniczy wpływ na zdefiniowanie pożądanej jakości oferty
 • interesariusze mogą wprowadzać ograniczenia dotyczące możliwości rozwiązania czy też sposobu realizacji prac projektowych — mogą przyśpieszyć lub spowolnić osiągnięcie celów projektu
 • interesariusze, z uwagi na swoją rolę, mają potrzeby komunikacyjne w stosunku do projektu — należy je więc uwzględnić planując komunikację, by zminimalizować ryzyko chaosu, nieporozumień i dezinformacji.

CELE

Wprowadzenie w zagadnienia zarządzania relacjami z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami projektu

 • Poznanie metod identyfikowania i klasyfikacji interesariuszy
 • Poznanie narzędzi usprawniajacych komunikację z interesariuszami
 • Nabycie umiejętności wpływania na zaangażowanie interesariuszy
GRUPA DOCELOWA

Szkolenie rozwojowe dedykowane kierownikom projektów oraz członkom zespołów realizujących strategiczne projekty w organizacjach.

METODOLOGIA

 • wykład trenera
 • studium przypadku
 • dyskusja moderowana
 • praca indywidualna
 • praca w grupách
 • symulacja projektu

KORZYŚCI

 • Określenie profilu poszczególnych interesariuszy oraz nadanie im odpowiedniego priorytetu
 • Wybór konkretnej metody angażowania kluczowych interesariuszy
 • Poznanie standardu porządkującego relacje z interesariuszami
 • Rozpoznanie interesariuszy negatywnie oddziaływujących na projekt
 • Neutralizacja zagrożeń wpływających na projekt ze strony interesariuszy

Podczas szkolenia poznasz najczęściej popełnianie błędy oraz dobre praktyki w zarządzaniu interesariuszami. Zidentyfikujesz kluczowych interesariuszy swojego projektu, dobierzesz najbardziej właściwe metody komunikacji oraz zaplanujesz działania, które uchronią twój projekt przed negatywnym wpływem interesariuszy.

Szkolenie kładzie szczególny nacisk na rozwój kompetencji wpływających na zwiększenie zaangażowania interesariuszy w projekt. Uczestnicy szkolenia zastosują nabytą wiedzę w trakcie aktywizujących ćwiczeń (metody: gra, studium przypadku, dyskusja moderowania, praca w grupach, praca w parach)

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Kim są interesariusze.
 2. Wpływ interesariuszy na projekt.
 3. Zasada włączenia.
 4. Standard AA1000.
 5. Identyfikacja i klasyfikacja interesariuszy.
 6. Planowanie zarządzania zaangażowaniem interesariuszy.
 7. Komunikacja w zarządzaniu zaangażowaniem interesariuszy.
 8. Monitorowanie zaangażowania interesariuszy.