Negocjacje

Poznaj pełną ofertę Key Training.

SKUTECZNE NEGOCJACJE ZAKUPOWE

Czas trwania: 2 dni 16 h

PROFIL UCZESTNIKA

Osoby prowadzące negocjacje zakupowe (działy zakupów, specjaliści ds. zakupów) oraz negocjacje z podwykonawcami/dostawcami (działy zakupów, specjaliści ds. zakupów, kierownicy projektów, kierownicy budów, kierownicy robót, inni specjaliści negocjujący z podwykonawcami/ dostawcami). Każdorazowo zawartość szkolenia budowana jest ściśle pod kątem konkretnych potrzeb uczestników i specyfiki prowadzonych przez nich negocjacji, a także branży, w której operują.

CELE SZKOLENIA

Celem tego szkolenia jest zaopatrzenie uczestników w takie instrumentarium negocjacji zakupowych, które poszerzy znacząco ich warsztat i zwiększy ich efektywność w przyszłych negocjacjach:

 • Opanowanie przez uczestników umiejętności rozmów z dostawcami oraz podwykonawcami na takim poziomie, że są w stanie kończyć negocjacje zakupowe z danym partnerem na poziomie zbliżonym do pożądanego z punktu widzenia firmy i budżetu poziomie.
 • Przedstawienie uczestnikom narzędzi rozpoznawania preferowanych przez dostawców i podwykonawców sposobów komunikacji i prowadzenia negocjacji.
 • Rozpoznawanie blefów oraz innych technik stosowanych przez dostawców i podwykonawców.
  Opanowanie właściwych reakcji negocjatorów na gry i triki stosowane przez drugą stronę.
 • Posługiwanie się przez uczestników szkolenia taką procedurą prowadzenia rozmów, stosowania strategii, technik oraz kolejnych kroków negocjacjach, aby znacząco zwiększać prawdopodobieństwo kończenia rozmów z pozytywnym rezultatem.
 • Praktyczne (za pomocą symulacji z życia zawodowego) zapoznanie uczestników z efektywnymi środkami komunikacji z partnerami i technikami negocjacyjnymi w zmiennych układach negocjacyjnych i przy różnych warunkach wyjściowych stron.

KORZYŚCI

Szkolenie to pozwala na nabycie szerokiego i uniwersalnego wachlarza umiejętności ważnych z punktu widzenia prowadzenia efektywnych negocjacji zakupowych.

 • Uczestnicy nabywają umiejętność posługiwania się jasną strukturą prowadzenia skutecznych negocjacji zakupowych z podwykonawcami/dostawcami, wzbogaconą o konkretne techniki i sposoby oddziaływania na drugą stronę na różnych etapach negocjacji (przed, w trakcie oraz po rozmowach z drugą stroną).
 • Niezależnie od wyjściowego poziomu uczestnika treningu zajęcia dają możliwość takiego opanowania sposobów negocjowania, że dane osoba staje się daleko bardziej skuteczna w uzyskiwaniu pożądanych wyników negocjacji zakupowych oraz z podwykonawcami/dostawcami dostosowanymi do sposobów komunikowania i negocjowania drugiej strony.
 • Opanowują umiejętność skuteczne finalizowanie negocjacji na optymalnym poziomie z punktu widzenia firmy i ograniczeń budżetowych.
 • Nauczą się, jak nie ulegać presji oraz ultimatywnym technikom stosowanym przez drugą stronę.
 • Posługują się w sposób planowy ustępstwami, w tym – ustępstwami pozornymi tworzonymi przez strategie kwestii buforowych.
 • Posługują się w sposób planowy ustępstwami, w tym – ustępstwami pozornymi tworzonymi przez strategie kwestii buforowych.
 • Nauczą się stosować techniki zakupowe na podstawowym poziomie w orientacji na maksymalnie pozytywny efekt prowadzonych negocjacji.
 • Nabędą umiejętności dopasowania się do partnera negocjacji na poziomie komunikacyjnym i stosowanie odpowiedniego słownictwa i sposobu argumentacji zgodnego z preferencjami strony dostawcy lub podwykonawcy.
 • Poznają narzędzia argumentacji stanowiska negocjacyjnego dopasowanie do preferowanego sposobu negocjowania partnera negocjacyjnego i wykorzystanie tej wiedzy z korzyścią dla siebie.

METODOLOGIA

Szkolenie ma charakter praktyczny i interaktywny. Oznacza to, że uczestnicy poznają techniki, strategie i sposób w oparciu o omówienie i prezentacje trenera a następnie trenują pokazane sposoby działania w trakcie symulacji negocjacji bazujących na rzeczywistych przykładach z codziennej praktyki zawodowej.

W trakcie pierwszego dnia szkolenia uczestnicy uzupełniają lub rozszerzają swoją wiedzy związaną z negocjacjami zakupowymi w obszarach: struktury negocjacji, przebiegu, strategii i technik negocjacyjnych poprzez mini wykłady, dyskusje grupowe, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, grupy i ćwiczenia kreatywne.
Ponadto poznają siebie, swój sposób komunikacji i preferowany sposób prowadzenia negocjacji zakupowych poprzez wypełnienie testów, jako narzędzi polepszenie swojej efektywności negocjacyjnej z partnerami reprezentującymi różne typy negocjatorów.

W trakcie drugiego dnia szkolenia wszyscy uczestnicy biorą udział w praktycznych ćwiczeniach warsztatowych opartych o scenariusze, specjalnie przygotowane na szkolenie, uwzględniające zakres tematyczny i specyfikę negocjacji grupy uczestników z dostawcami i podwykonawcami. Praktyczne negocjacje są rejestrowane a następnie analizowane przez uczestników szkolenia pod przewodnictwem trenera z punktu widzenia kryteriów, uzgodnionym między uczestnikami a trenerem takich jak: struktura i przebieg negocjacji, dostrzeżone strategie i techniki, sposoby komunikacji i skuteczność argumentacji stanowiska negocjacyjnego, ocena rezultatu w odniesieniu do warunków brzegowych sytuacji wyjściowych i przyjętych założeń negocjacyjnych.
Każdy z uczestników otrzymuje od trenera i pozostałych członków grupy korygujące informacje zwrotne dotyczące ich sposobu negocjowania.

SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA

1. Istota, struktura i wymiary negocjacji zakupowych.
2. Narzędzia rozpoznawania intencji i oczekiwań drugiej strony stołu negocjacyjnego.
3. Strategie i techniki w poszczególnych fazach negocjacji zakupowych oraz obrona przed technikami stosowanymi przez dostawców i podwykonawców.
4. Klucze: komunikacyjny i negocjacyjny dotarcia do partnera negocjacyjnego, jako środki zwiększające w sposób zasadniczy efektywność i skuteczność kupca czy zaopatrzeniowca.
5. Przygotowanie do negocjacji B2B – struktura kolejnych kroków przygotowania do rozmów zorientowanych na osiągniecie określonych celów zakupowych.
6. Praktyczny warsztat negocjacyjny nagrywany na video i analizowany pod kątem: przygotowania, przebiegu, zastosowanych technik komunikacji i negocjacji, rezultatu osiągniętego w stosunku do przyjętych założeń.

Każdorazowo ostateczny program szkolenia jest budowany ściśle pod kątem konkretnych potrzeb uczestników i specyfiki prowadzonych przez nich negocjacji a także branży, w której operują.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

DATA: 26-27 października, w godzinach 9:00 – 17:00  MIEJSCE: Wkrótce

TRENER PROWADZĄCY: JERZY ŻYLAK

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGH i studiów podyplomowych w Instytucie Zastosowania Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Praktyk z ponad 30-letnim doświadczeniem biznesowym w zakupach i zaopatrzeniu, logistyce, sprzedaży, marketingu i negocjacjach handlowych, głównie międzynarodowych. Od 10 lat dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami zawodowymi, prowadząc szkolenia, przede wszystkim z negocjacji oraz projekty doradcze z zakresu zarządzania i zakupów. Od 8 lat wykładowca na Podyplomowym Studium Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw i Podyplomowych Studia Menedżerów Zakupów SGH w Warszawie.

CENA: 1790 zł netto / 1 osoba.
KWOTA OBEJMUJE: Lunch (mięsny lub wegetariański) oraz całodzienny bufet kawowy, certyfikat ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe w formie papierowej,
OPCJA DODATKOWO PŁATNA: możliwość konsultacji telefonicznej lub mailowej z trenerem.
DANE DO PRZELEWU: Key Training Szkolenia & Coaching, mBank PL27 1140 2004 0000 3302 7420 1173
TERMIN DOKONANIA PŁATNOŚCI: do 10 września 2020 r.

   

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte.

Informacja na temat przetwarzania danych (zamówienie)

Zgodnie z art. 12 ust 1 oraz 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119) – dalej RODO, informujemy, iż:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :

• Key Training Szkolenia & Coaching Sylwia Olbińska z siedzibą w Warszawie (02-095), przy ul. Winnickiej 5 lok 7, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej, NIP: 762-145-58-35, REGON: 145-21-82-29

• Kontakt do Inspektora Ochrony Danych znajduje się na stronie keytraining.pl/kontakt

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO przez KEY TRAINING SYLWIA OLBIŃSKA, w celu przyjęcia zapisu na szkolenie i późniejszej realizacji tego szkolenia, a także ewentualnego późniejszego kontaktu z uczestnikami po zakończonym szkoleniu.

• Podanie przeze Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zapisu na szkolenie. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zapisanie Panią/Pana będzie niemożliwe.

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów: podmiotu świadczące usługi informatyczne w postaci udostępniania hostingu mailowego, strony internetowej, oraz serwisu systemów IT.

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przeze Panią/Pana zgody. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

• Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie dotyczących Panią/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Regulamin i warunki uczestwnictwa w szkoleniu otwartym.

REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

1. Key Training Szkolenia & Coaching Sylwia Olbińska traktuje odebranie wypełnionej „Umowy – Formularza zgłoszeniowego“ wygenerowanego poprzez stronę internetową www.keytraining.pl jako dowód zawarcia wiażącej Umowy handlowej zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

2. Podstawą dopuszczenia Uczestnika do udziału w szkoleniu i wpisaniu go na listę Uczestników, jest: przesłanie drogą mailową zeskanowanej Umowy – Formularza Zgłoszeniowego podpisanego wcześniej przez osobę upoważnioną do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu Płatnika lub opłacenie faktury pro forma.

3. Organizator wystawi fakturę VAT za szkolenie i przekaże ją Uczestnikowi w dniu szkolenia lub prześle ją do Płatnika pocztą tradycyjną lub elektroniczną do 7 dni roboczych po szkoleniu, na adres wskazany przez Zgłaszającego.

4.O wpisaniu Uczestnika na listę Uczestników, Organizator poinformuje mailowo Osobę zgłaszającą oraz Uczestnika do 3 dni roboczych po opłaceniu Faktury Proforma lub otrzymaniu kompletnego Formularza Zgłoszeniowego. Organizator prześle Uczestnikowi informacje organizacyjne o Szkoleniu najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem
Szkolenia, chyba, że zgłoszenie nastąpiło później.

5.Organizator zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty za udział w szkoleniu do 7 dni roboczych w przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora.

6. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu:
a) do 10 dni roboczych przed rozpoczęciem Szkolenia Płatnik nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zgłoszeniem Uczestników na Szkolenie.
b) na mniej niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia Płatnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 75% kosztów udziału Uczestników zgłoszonych na Szkolenie.

7. Informacja o rezygnacji powinna być przesłana pocztą e-mail, bądź pocztą tradycyjną przez Uczestnika lub Osobę zgłaszającą.

8. W przypadku nie stawienia się Uczestnika na Szkolenie Płatnik zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów uczestnictwa w Szkoleniu.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie i organizacji szkolenia.