Szkolenia budowlane

Poznaj pełną ofertę Key Training.

REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
I INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ PROCEDURY FIDIC

Czas trwania: 1,5 dnia – 12 h

O SZKOLENIU

Nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności.

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób zajmujących się realizacją inwestycji budowlanych komercyjnych i w systemie zamówień publicznych, oraz międzynarodowych procedur realizacji inwestycji według FIDIC i Banku Światowego. Podstawą rozważań jest obowiązujące w Polsce prawo: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, przepisy wykonawcze oraz Warunki Kontraktowe FIDIC. Zamiarem wykładowcy jest zwrócenie uwagi na zagadnienia dyskusyjne i próba eliminowania „pułapek”, w jakie wpadają często inwestorzy, wykonawcy i podwykonawcy realizujący inwestycje budowlane. Ponadto popularyzacja stosowanych na świecie od kilkudziesięciu lat procedur FIDIC, powinna być inspiracją dla wykorzystania tych doświadczeń w inwestycjach budowlanych i przyczynić się do efektywnego wykorzystania środków Unii Europejskiej przeznaczonych dla Polski.

CELE

 • Przygotowanie uczestników do zgodnego z prawem polskim przygotowania i realizowania inwestycji budowlanych
 • Omówienie uwarunkowań prawnych realizacji inwestycji budowlanych w zamówieniach publicznych
 • Zapoznanie uczestników z zasadami i wymaganiami dla dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, programu funkcjonalno-użytkowego, harmonogramu robót, oraz tzw. przedmiaru robót (cena kontraktowa) itd.

PROFIL UCZESTNIKA

Szkolenie przeznaczone jest dla osób na stanowiskach: inżynier kontraktu, kierownik robót, kierowników budowy, kierownik projektów oraz dla Kadry Kierowniczej Personelu Zamawiającego i Wykonawcy, oraz Inżynierów w Kontraktach na realizację inwestycji budowlanych komercyjnych (prywatnych) oraz celu publicznego według Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych, przepisów wykonawczych, oraz procedur FIDIC.

KORZYŚCI

 • Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę merytoryczną i praktyczną dot.
 • Zastosowania Kodeksu Cywilnego, oraz Prawa budowlanego w realizacji inwestycji komercyjnych (prywatnych) oraz celu publicznego
 • Poznają procedury realizacji inwestycji w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych
 • Zwiększą poprawność realizacji inwestycji budowlanych w zgodności z zawartym Kontraktem i przepisami Prawa
 • Poznają zasady przygotowania i sporządzania dokumentacji przetargowej (specyfikacji istotnych warunków zamówienia) z uwzględnieniem wymagań stawianych przez ustawę Prawo zamówień publicznych i przepisy wykonawcze do ustawy
 • Zdobędą wiedzę dot. wymagań, jakie powinna spełniać dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oraz program funkcjonalno-użytkowy, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
 • Poznają zasady sporządzania tzw. przedmiaru robót (ustalenie ceny kontraktowej)
 • Szczegółowo omówią wykorzystanie Warunków Kontraktowych FIDIC w realizacji inwestycji budowlanych
 • Zdobędą wiedzę dot. Współpracy stron (Zamawiający i Wykonawca), oraz rola Inżyniera w realizacji inwestycji budowlanych
 • Nauczą się jak sporządzania harmonogramów rzeczowo – finansowych. Zapoznają się z najczęstszymi problemy spotykanymi w realizacji inwestycji bez harmonogramu
 • Zdobędą wiedzę jak umiejętnie unikać „pułapek” spowodowanych „dawnymi” przyzwyczajeniami
  w prowadzeniu budowy, wycenie i rozliczeniach robót
 • Zapoznają się z wiedzą dot. błędów, jakie najczęściej popełnia Zamawiający, Wykonawca i Inżynier, na poszczególnych etapach przygotowania i realizacji inwestycji (błędy w zarządzaniu inwestycją)

SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA