Przywództwo

Poznaj pełną ofertę Key Training.

PERFORMANCE MANAGEMENT

Czas trwania: 2 dni – 16 h

O SZKOLENIU
Jednym z podstawowych oczekiwań względem specjalistów oraz menedżerów HR jest wsparcie organizacji oraz menedżerów w wykorzystaniu potencjału pracowników i zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu efektywności. Od wielu już lat nie tylko mówi się o zarządzaniu efektywnością lecz także wdrażane są systemowe rozwiązania mające na celu skuteczne podnoszenie efektywności pracowników. Jednym z nich jest zupełnie nowe podejście do procesów ocen i rozwoju określane mianem Performance Management. Performance Management jest zatem próbą kompleksowego podejścia do tworzenia, monitorowania i wspierania procesu rozwoju efektywności pracowników by był on skuteczny na poziomie indywidualnym, zespołowymi organizacyjnym. Celem szkolenie jest przygotowanie uczestników do wdrożenia takiego właśnie modelu pracy do własnej organizacji.
CELE SZKOLENIA
Kiedy warto zrealizować szkolenie:

 • Wcześniejsze rozwiązania w zakresie PM / SOP nie spełniają swojej roli
 • Istnieje potrzeba nagradzania pracowników za ich efektywność na bazie jasnych i czytelnych kryteriów
 • Specyfika pracy wymaga ciągłego rozwoju kompetencji i doskonalenia zawodowego
 • Potrzebne jest wypracowanie jednolitej płaszczyzny analizy potrzeb szkoleniowo – rozwojowych dla wszystkich pracowników w organizacji

Co oferujemy:

 • Dwudniowy intensywny warsztat niemal w całości oparty o pracę z narzędziami i case study
 • Dostęp do gotowych (modyfikowalnych) narzędzi: Mapa Kompetencji oraz KPI Index
 • Wskazówki rozwojowe dla kompetencji
 • Wzorcowe Arkusze Oceny i Rozwoju
 • Przygotowanie rozwiązań pozwalających na wykorzystanie PM w polityce ZZL firmy
 • Dostosowanie narzędzi oceny oraz procedur do specyfiki organizacji
 • Przygotowanie uczestników do realizacji procesu zarządzania efektywnością
PROFIL UCZESTNIKA
Szkolenie dedykowane jest dla: specjalistów w dziedzinie ZZL, osób uczestniczących w procesach rozwoju pracowników, przedstawicieli kadry menedżerskiej i zarządzającej.
SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA
1. Wprowadzenie do zarządzania efektywnością:

 • Paradygmat efektywności w praktyce
 • Trudności z tradycyjnymi Systemami Ocen Pracowniczych
 • Ewolucja Systemu Ocen w stronę Performance Management

2. Osobiste uwarunkowania efektywności:

 • Rola talentów (predyspozycji), kompetencji i motywacji
 • Cele i ich ocena w świetle badań (neuro)psychologii
 • Od potencjału do mistrzostwa zawodowego

3. Wskaźniki efektywności:

 • Przejście od cele organizacyjnych (goals) do celów pracowników i zespołów (objectives)
 • Jak określać cele by były realizowane

4. Inteligentne zarządzanie efektywnością – Performance Management:

 • Monitoring wskaźników efektywności
 • Działania korygujące i wzmacniające
 • Realizacja celów a systemy motywacyjno – płacowe

5. Plan rozwoju:

 • Struktura Planu Rozwoju
 • Monitorowanie skuteczności działań rozwojowych
 • Zasady pracy z Planem Rozwoju

6. Wdrożenie do organizacji:

 • Przygotowanie organizacji (w tym rola kultury organizacyjnej)
 • Przygotowanie menedżerów i pracowników

7. Narzędzia i procesy wspomagające – najlepsze praktyki:

 • Przygotowanie narzędzi wspomagających proces PM
 • Prezentacja funkcjonalności przykładowej platformy IT

8. Podsumowanie w formie w praktycznych wniosków:

 • Mapa procesu dla Performance Management
 • Wnioski dla własnych organizacji

WAŻNE INFORMACJE:

 • Szkolenie może być realizowane w formule warsztatu wewnątrzfirmowego (in-company) oraz szkolenia otwartego
 • Istnieje także możliwość przeprowadzania spotkania szkoleniowo – konsultacyjnego dla mniejszej ilości osób
 • Szkolenie obejmuje: przygotowanie i realizację szkolenia, materiały dla uczestników, certyfikaty i raport

OPCJE DODATKOWE:

 • Przygotowanie firmowych narzędzi PM.
 • Konsultacje i wsparcie we wdrażaniu PM.