Negocjacje

Poznaj pełną ofertę Key Training.

NEGOCJACJE W OBSZARZE NIERUCHOMOŚCI
I DEVELOPERKI
POZIOM 1

Czas trwania: 2 dni – 16 h

UWAGI OGÓLNE

Szkolenie ma charakter niezwykle praktyczny, interaktywny i intensywny. Oznacza to, że Państwo jako uczestnicy poznają techniki, strategie i sposób w oparciu o omówienie i prezentacje trenera. Następnie trenujecie Państwo pokazane sposoby działania w trakcie symulacji negocjacji bazujących na rzeczywistych przykładach z życie. Dodatkowym narzędziem, które wspomaga proces nauki jest ich analiza pod kątem zachowań i działań danej osoby oraz użytych technik podczas negocjacji. W ten sposób Państwo jako uczestnicy otrzymujecie także dodatkowe korygujące informacje zwrotne dotyczące sposobu negocjowania ze strony trenera. W związku z tym szkolenie to ma także charakter coachingu i mentoringu, gdyż każdy z Państwa na bieżąco otrzymuje osobistą informacje zwrotną. Ponadto każdy z uczestników podczas szkolenia ćwiczy swoje umiejętności także w oparciu o studia przypadków (case studies). Atmosfera podczas szkolenia służy nabywaniu szeregu umiejętności w komfortowej atmosferze.

CELE SZKOLENIA

Wyposażenie uczestników treningu w umiejętności:

 • Elastycznego stosowania szeregu narzędzi negocjacyjnych niezbędnych do prowadzenia negocjacji w rożnych kontekstach negocjacyjnych w branży nieruchomości.
 • Wytrenowanie technik negocjacyjnych nastawionych na osiąganie optymalnych warunków handlowych w trakcie rozmów z drugą stroną.
 • Poznanie technik przełamywanie oporu w trakcie negocjacji z różnymi partnerami.

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI

 • Efektywne przygotowanie do negocjacji.
 • Zaplanowanie i kontrola przebiegu negocjacji.
 • Rozpoznawanie i stosowanie trików oraz manipulacji negocjacyjnych.
 • Celowa i świadoma polityka ustępstw oraz skłanianie drugiej strony do czynienia ustępstwa.
 • Radzenie sobie z grami i trikami stosowanymi przez drugą stronę.
 • Celowe i świadome stosowanie skutecznych technik negocjacyjnych.
 • Skuteczne finalizowanie negocjacji na optymalnym poziomie.

ZAKRES TEMATYCZNY

1. Wprowadzenie do negocjacji w branży nieruchomości – jak efektywnie prowadzić rozmowy.

 • Jak programować drugą stronę na określony sposób negocjowania?
 • Odczytywanie sygnałów wskazujących, że druga strona kłamie lub blefuje
 • Orientacja na osiągnięcie postawionego przed sobą celu negocjacyjnego
 • Celowe przyjmowanie określonego stylu negocjowania: negocjowanie niebieskie i czerwone – jakie wykorzystywać zalety obu stylów negocjowania i je łączyć

2. Skuteczne przygotowanie się do negocjacji.

 • Analiza sytuacji negocjacyjnej oraz swojej siły negocjacyjnej – przyjmowane strategie negocjacyjne w zależności od własnej siły negocjacyjnej oraz siły drugiej strony
 • Negocjacyjne przygotowanie do rozmów: wyznaczenie Dolnej Linii, Poziomu Aspiracji oraz Pozycji Otwarcia
 • Co wpływa na rzeczywistą skuteczność negocjacji: zestaw technik negocjacyjnych, dostarczanie dobrych uzasadnień/argumentów oraz efektywne odpowiadanie na argumenty i „zagrywki” drugiej strony
 • Jak reagować na silne argumenty drugiej strony – sposoby zachowania równowagi sił i przesuwania jej w swoją stronę podczas negocjacji

3. Efektywne i skuteczne prowadzenie negocjacji branży nieruchomości

 • Obserwacja drugiej strony – na co szczególnie zwracać uwagę podczas negocjowania
 • Kafeteria strategii i technik zachęcających drugą stronę do podjęcia właściwej decyzji oraz zwiększająca chęć do podjęcia współpracy – 20 technik negocjacyjnych do stosowania w praktyce
 • Kafeteria gier i trików negocjacyjnych stosowanych przez drugą stronę oraz możliwych do zastosowania w odniesieniu do partnerów rozmów
 • Wykorzystanie ustawienia przy stole dla celów negocjacji

4. Prowadzenie celowej polityki ustępstw i negocjacyjne rozmowy

 • Jak ustępować i jak wykorzystywać technik ustępstw pozornych?
 • Wykorzystanie reguły wzajemności podczas negocjacji
 • Jak zachowywać się i wykorzystywać sytuację krakowskiego targu?
 • Co zrobić w sytuacji presji czasu oraz jak to wykorzystać dla lepszego rezultatu prowadzonych negocjacji
 • Stopniowanie ustępstwa dla wyższej efektywności negocjacyjnej
 • Czego absolutnie unikać podczas negocjowania?

5. Stosowanie technik przełamywania oporu w trakcie rozmów – oddziaływanie na drugą stronę w taki sposób, aby podążyła za naszymi sugestiami.

 • Strategia kwestii buforowych
 • Strategia pokazywania wspólnego interesu
 • Strategia odwołania się do zasad i procedur
 • Strategia pozornej zgody ze stanowiskiem drugiej strony
 • Strategia przykładowych historii z życia
 • Strategia konsekwencji w swoich działaniach i warunkach
 • Strategia pokazywania pozytywnych rezultatów możliwego porozumienia

6. Podsumowanie szkolenia w formie praktycznych wniosków.

USŁUGI DODATKOWO PŁATNE

1. FOLLOW- UP UTRWALENIE EFEKTÓW SZKOLENIA

Ponieważ chcemy, by zaproponowane szkolenie miało jak najlepsze odzwierciedlenie w rzeczywistości oraz aby nauka prezentowanych przez nas narzędzi była prawdziwie transformacyjnym doświadczeniem dla Państwa pracowników, a nie jedynie zdobytą wiedzą, proponujemy metody follow -up, czyli zestaw narzędzi utrwalających efekty szkolenia i sprawiających, że Państwa pracownicy będą mogli z łatwością wykorzystywać nowo nabyte umiejętności w praktyce zawodowej.

Poniżej przedstawiamy zestaw metod follow-up, które możemy wybiórczo lub w całości dołączyć do zaproponowanego programu szkolenia.

2. PRACE DOMOWE

To zadania do wykonania w formie pisemnej dla uczestników szkolenia. Są to najczęściej negocjacyjne case studies (studia przypadków). Przesyłamy je do wszystkich uczestników drogą elektroniczną i także elektronicznie oczekujemy na odpowiedzi. Następnie każdy z uczestników dostaje wyczerpującą informację zwrotną na temat swojej pracy. Zadania przygotowane dla uczestników mają formę praktycznej analizy przypadków czy przygotowania negocjacji w konkretnych warunkach. Każdorazowo uczestnicy muszą, wykorzystując umiejętności zdobyte podczas szkolenia i bazując na własnym doświadczeniu wygenerować optymalne rozwiązanie.

3. POST-TESTY

Post-testy mają za zadanie nie tyle sprawdzić umiejętności pracowników, co zmotywować ich do powrotu do treści ze szkolenia i dokonania analizy konkretnych przypadków zawartych w teście. Wszystkie pytania testowe są praktycznymi studiami przypadków. Uczestnicy dostają testy elektronicznie ok. 2 tygodni po szkoleniu, a następnie umawiamy się z nimi na rozmowę telefoniczną, podczas której przekazują nam swoje przemyślenia i analizę zadań testowych. Od razu dostają informację zwrotną oraz wskazówki do dalszego działania.

4. NAGRYWANIE SCENEK I UDZIELENIE INDYWIDUALNEJ INFORMACJI ZWROTNEJ W FORMIE COACHINGU

W celu omówienia robieniu nagrań z uczestnikami i potem dawaniu im informacji zwrotnej twarzą w twarz lub za pomocą opisu oglądanie scenki negocjacyjnej i dawanie feedbacku w połączeniu z rodzajem coachingu negocjacyjnego.

Informacja na temat przetwarzania danych (zamówienie)

Zgodnie z art. 12 ust 1 oraz 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119) – dalej RODO, informujemy, iż:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :

• Key Training Szkolenia & Coaching Sylwia Olbińska z siedzibą w Warszawie (02-095), przy ul. Winnickiej 5 lok 7, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej, NIP: 762-145-58-35, REGON: 145-21-82-29

• Kontakt do Inspektora Ochrony Danych znajduje się na stronie keytraining.pl/kontakt

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO przez KEY TRAINING SYLWIA OLBIŃSKA, w celu przyjęcia zapisu na szkolenie i późniejszej realizacji tego szkolenia, a także ewentualnego późniejszego kontaktu z uczestnikami po zakończonym szkoleniu.

• Podanie przeze Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zapisu na szkolenie. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zapisanie Panią/Pana będzie niemożliwe.

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów: podmiotu świadczące usługi informatyczne w postaci udostępniania hostingu mailowego, strony internetowej, oraz serwisu systemów IT.

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przeze Panią/Pana zgody. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

• Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie dotyczących Panią/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Regulamin i warunki uczestwnictwa w szkoleniu otwartym.

REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

1. Key Training Szkolenia & Coaching Sylwia Olbińska traktuje odebranie wypełnionej „Umowy – Formularza zgłoszeniowego“ wygenerowanego poprzez stronę internetową www.keytraining.pl jako dowód zawarcia wiażącej Umowy handlowej zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

2. Podstawą dopuszczenia Uczestnika do udziału w szkoleniu i wpisaniu go na listę Uczestników, jest: przesłanie drogą mailową zeskanowanej Umowy – Formularza Zgłoszeniowego podpisanego wcześniej przez osobę upoważnioną do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu Płatnika lub opłacenie faktury pro forma.

3. Organizator wystawi fakturę VAT za szkolenie i przekaże ją Uczestnikowi w dniu szkolenia lub prześle ją do Płatnika pocztą tradycyjną lub elektroniczną do 7 dni roboczych po szkoleniu, na adres wskazany przez Zgłaszającego.

4.O wpisaniu Uczestnika na listę Uczestników, Organizator poinformuje mailowo Osobę zgłaszającą oraz Uczestnika do 3 dni roboczych po opłaceniu Faktury Proforma lub otrzymaniu kompletnego Formularza Zgłoszeniowego. Organizator prześle Uczestnikowi informacje organizacyjne o Szkoleniu najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem
Szkolenia, chyba, że zgłoszenie nastąpiło później.

5.Organizator zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty za udział w szkoleniu do 7 dni roboczych w przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora.

6. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu:
a) do 10 dni roboczych przed rozpoczęciem Szkolenia Płatnik nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zgłoszeniem Uczestników na Szkolenie.
b) na mniej niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia Płatnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 75% kosztów udziału Uczestników zgłoszonych na Szkolenie.

7. Informacja o rezygnacji powinna być przesłana pocztą e-mail, bądź pocztą tradycyjną przez Uczestnika lub Osobę zgłaszającą.

8. W przypadku nie stawienia się Uczestnika na Szkolenie Płatnik zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów uczestnictwa w Szkoleniu.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie i organizacji szkolenia.