Work Life Balance

Poznaj pełną ofertę Key Training.

JAK ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWONOŚĆ
I ZAPOBIEC WYPALENIU ZAWODOWEMU

Czas trwania: 2 dni – 16 h

O SZKOLENIU

Szkolenie ma za zadanie zapoznanie uczestników ze skutkami życia w przewlekłym stresie, rozpoznanie przyczyn własnych problemów zdrowotnych i emocjonalnych oraz poznanie skutecznych metod radzenia sobie z nimi. Prowadzący zaprezentuje naukowe informacje na temat zmian zachodzących w organizmie na skutek stresu i  jego wpływ na czynności intelektualne. Omówione zostaną najbardziej popularne dolegliwości u osób w wieku produkcyjnym spowodowane przeciążeniem, wsparte przykładami z doświadczeń klinicznych prowadzącego.
W ćwiczeniach zarówno grupowych jak i indywidualnych przetrenowane zostaną techniki budowania odporności, wykorzystania oddechu
w stresie, rozwijania zdolności koncentracji oraz ćwiczenia fizyczne możliwe do wykonywania w biurze . Oprócz zdobycia umiejętności bezpiecznych sposobów redukcji napięć, uczestnicy nauczą się dbać o swoje zdrowie i wspierać samych siebie. Zastosowanie tej wiedzy przełoży się na poprawę czynności intelektualnych, relacji międzyludzkich, zapobiegnie wypaleniu zawodowemu oraz ograniczy ilość absencji w pracy.

CELE

 • Nauka zadbania o zdrowie fizyczne i psychiczne
 • Nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych dot. bezpiecznych spsosobów redukcji poziomu stresu w miejscu pracy i w domu
 • Zwiększenie wydajności zawodowej
 • Zdobycie wiedzy dot. zapobiegania wypaleniu zawodowemu

PROFIL UCZESTNIKA

Szkolenie skierowane jest dla osób, które narażone są na pracę pod presją czasu, obserwują u siebie wysoki poziom stresu, permanentne zmęczenie, złość, irytację, wypalenie zawodowe.

METODOLOGIA

Warsztat prowadzony jest w sposób dynamiczny z wykorzystaniem nowoczesnych metod ćwiczeniowych, w tym głównie aktywizujących takich jak: ćwiczenia indywidualne i zespołowe, metody terapeutyczne i rehabilitacyjne, wizualizacje . Trening jest prowadzony przez doświadczonego trenera, co zapewnia indywidualne podejście do każdego uczestnika i największą efektywność ćwiczeń oraz bezpośrednia korektę wykonywanych zadań i natychmiastową informację zwrotną.
Podczas szkolenia o rzeczach trudnych mówimy w prosty, łatwy do zapamiętania sposób.
Szkolenie prowadzone w formie warsztatu, gdzie stosunek wykładu do ćwiczeń wynosi 20% do 80%.

KORZYŚCI

Dowiesz się:

 • Czym jest stres i jaka jest jego fizjologia
 • Jakie dolegliwości wywołuje przewlekły stres i jaka jest zależność między chorobą a rodzajem konfliktu biologicznego
 • Jakie są źródła stresu
 • Jaki wpływ mają Twoje przekonania i czy na pewno są Twoje
 • W jaki sposób doświadczenia Twoich przodków wpływają na wybór zawodu i stosunek do pracy
 • Czy Twoje doświadczenia z okresu płodowego i okołoporodowego mogą wpływać na Twoją pracę.

Nauczysz się:

 • Identyfikować źródło Twojego napięcia
 • Dbać o swoje zasoby energetyczne, co je wzmacnia, a co osłabia
 • Bezpiecznych sposobów redukcji napięcia
 • Ćwiczeń, które możesz wykonywać w pracy, aby zapobiec przeciążeniu układu ruchu
 • Prostych ćwiczeń uwalniających stres z ciała
 • Wykorzystywać oddychanie, aby dodać sobie energii albo wyciszyć
 • Jak zatrzymywać natłok myśli
 • Jak ułatwić sobie zasypianie za pomocą prostej medytacji
 • Łatwych sposobów na poprawę koncentracji i rozwijanie uważności
 • Jak odpuszczać, asertywnie odmawiać i zaopiekować się sobą
 • Jak rozwijać świadomość

PROGRAM SZKOLEŃ

 1. Definicja stresu.
 2. Fizjologia stresu – wpływ na różne systemy ciała i czynności intelektualne.
 3. Dr. Bruce Lipton twórca Nowej Biologii i nowego spojrzenia na stres.
 4. Źródła stresu:
  – zewnętrzne – do takich przygotowała nas natura np. spotkanie z drapieżnikiem. Każdy reaguje tak samo
  – wewnętrzne – przekonania
 5. Stres jako przyczyna choroby – omówienie wybranych przykładów.
 6. Na jakim poziomie świadomości żyjesz ? Test na określenie własnego poziomu świadomości.
 7. Sposoby radzenia sobie ze stresem i zachowania dobrego samopoczucia. Poszukiwanie własnych sposobów na radzenie sobie ze stresem.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

DATA: — MIEJSCE: —

TRENER PROWADZĄCY: GRAŻYNA URBANIAK

Reprezentuję podejście holistyczne, gdyż z wieloletniego doświadczenia pracy z ludźmi przeciążonymi stresem wiem, że tylko działania wielostronne prowadzą do trwałej poprawy stanu zdrowia. Zgodnie z jedną podstawowych reguł osteopatii zawsze staram się dotrzeć do pierwotnej przyczyny zaburzenia, nie zadowalam się leczeniem objawowym.

CENA: 1900 zł netto / 1 osoba.
Przy zgłoszeniu 2 osób – 10% zniżki.

KWOTA OBEJMUJE: Dwudaniowy lunch (mięsny lub wegetariański) oraz całodzienny bufet kawowy, certyfikat ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe w formie papierowej, mozliwość konsultacji telefonicznej lub mailowej z trenerem po szkoleniu przez 3 miesiące.
DANE DO PRZELEWU: Key Training Szkolenia & Coaching, mBank PL27 1140 2004 0000 3302 7420 1173
TERMIN DOKONANIA PŁATNOŚCI:

 

   

 

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte.

 

Informacja na temat przetwarzania danych (zamówienie)

Zgodnie z art. 12 ust 1 oraz 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119) – dalej RODO, informujemy, iż:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :

• Key Training Szkolenia & Coaching Sylwia Olbińska z siedzibą w Warszawie (02-095), przy ul. Winnickiej 5 lok 7, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej, NIP: 762-145-58-35, REGON: 145-21-82-29

• Kontakt do Inspektora Ochrony Danych znajduje się na stronie keytraining.pl/kontakt

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO przez KEY TRAINING SYLWIA OLBIŃSKA, w celu przyjęcia zapisu na szkolenie i późniejszej realizacji tego szkolenia, a także ewentualnego późniejszego kontaktu z uczestnikami po zakończonym szkoleniu.

• Podanie przeze Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zapisu na szkolenie. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zapisanie Panią/Pana będzie niemożliwe.

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów: podmiotu świadczące usługi informatyczne w postaci udostępniania hostingu mailowego, strony internetowej, oraz serwisu systemów IT.

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przeze Panią/Pana zgody. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

• Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie dotyczących Panią/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Regulamin i warunki uczestwnictwa w szkoleniu otwartym.

REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

1. Key Training Szkolenia & Coaching Sylwia Olbińska traktuje odebranie wypełnionej „Umowy – Formularza zgłoszeniowego“ wygenerowanego poprzez stronę internetową www.keytraining.pl jako dowód zawarcia wiażącej Umowy handlowej zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

2. Podstawą dopuszczenia Uczestnika do udziału w szkoleniu i wpisaniu go na listę Uczestników, jest: przesłanie drogą mailową zeskanowanej Umowy – Formularza Zgłoszeniowego podpisanego wcześniej przez osobę upoważnioną do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu Płatnika lub opłacenie faktury pro forma.

3. Organizator wystawi fakturę VAT za szkolenie i przekaże ją Uczestnikowi w dniu szkolenia lub prześle ją do Płatnika pocztą tradycyjną lub elektroniczną do 7 dni roboczych po szkoleniu, na adres wskazany przez Zgłaszającego.

4.O wpisaniu Uczestnika na listę Uczestników, Organizator poinformuje mailowo Osobę zgłaszającą oraz Uczestnika do 3 dni roboczych po opłaceniu Faktury Proforma lub otrzymaniu kompletnego Formularza Zgłoszeniowego. Organizator prześle Uczestnikowi informacje organizacyjne o Szkoleniu najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem
Szkolenia, chyba, że zgłoszenie nastąpiło później.

5.Organizator zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty za udział w szkoleniu do 7 dni roboczych w przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora.

6. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu:
a) do 10 dni roboczych przed rozpoczęciem Szkolenia Płatnik nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zgłoszeniem Uczestników na Szkolenie.
b) na mniej niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia Płatnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 75% kosztów udziału Uczestników zgłoszonych na Szkolenie.

7. Informacja o rezygnacji powinna być przesłana pocztą e-mail, bądź pocztą tradycyjną przez Uczestnika lub Osobę zgłaszającą.

8. W przypadku nie stawienia się Uczestnika na Szkolenie Płatnik zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów uczestnictwa w Szkoleniu.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie i organizacji szkolenia.