Negocjacje

Poznaj pełną ofertę Key Training.

PARTNERSKIE NEGOCJACJE BIZNESOWE
POZIOM 1

Czas trwania: 2 dni – 16 h

PROFIL UCZESTNIKA

Osoby prowadzące negocjacje w kontekście biznesowym, gdzie ważna z jednej strony jest skuteczność i efektywność podejmowanych działań, przy jednoczesnym dbaniu o relacje partnerskie z drugą stroną. Szkolenie dedykowane jest dla: dyrektorów, menedżerów różnych szczebli zarządzania, specjalistów oraz dla osób, które prowadzą rozmowy z przedstawicielami innych firm, rozmowy wewnątrz firmowe.

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników zajęć w szereg istotnych dla skutecznego prowadzenia negocjacji instrumentów:

 • Umiejętności elastycznego stosowania kafeterii narzędzi negocjacyjnych niezbędnych do prowadzenia negocjacji partnerskich zorientowanych na osiąganie optymalnych rezultatów z punktu widzenia firmy i jednostki.
 • Umiejętność strukturalnego przygotowania do negocjacji, która pozwala je prowadzić z większą łatwością, elastycznością oraz osiągać lepsze wyniki końcowe rozmów.
 • Wytrenowanie w praktyce szeregu technik negocjacyjnych zorientowanych na możliwie najwyższą skuteczność negocjacyjną w kontaktach partnerskich.
 • Opanowanie subtelnych technik przełamywanie oporu w trakcie negocjacji partnerskich z różnymi osobami.
  Świadome planowanie, realizacja i obserwacja procesu negocjacji z „lotu ptaka”, aby w większym stopniu widzieć zagrożenia i szanse dla końcowego wyniku rozmów.
KORZYŚCI

Uczestnictwo w tym szkoleniu owocuje konkretnymi zmianami na poziomie funkcjonowania negocjacyjnego danego uczestnika po szkoleniu:

 • W nowy efektywniejszy sposób jest on w stanie przygotowywać się do prowadzenia rozmów negocjacyjnych.
 • Lepiej radzi sobie z presją podczas rozmów.
 • Stosuje świadomie i skutecznie szereg technik negocjacyjnych dopasowanych do określonej sytuacji – na szkoleniu poznaje ich ponad trzydzieści.
 • Radzi sobie z grami i trikami stosowanymi przez drugą stronę w taki sposób, aby osiągnąć porozumienia i sfinalizować rozmowy na możliwie najlepszym poziomie, a jednocześnie budować relacje, a jako minimum – ich nie psuć.
 • W sposób celowy stosuje politykę ustępstw oraz metodologię skłaniania drugiej strony do czynienia koncesji.
 • Argumentuje skutecznie w orientacji na konkretne efekty rozmów.
METODOLOGIA

Szkolenie ma charakter niezwykle praktyczny i interaktywny. Oznacza to, że uczestnicy poznają techniki, strategie i sposób w oparciu o omówienie i prezentacje trenera. Następnie trenują pokazane sposoby działania w trakcie symulacji negocjacji bazujących na rzeczywistych przykładach z codziennej praktyki zawodowej. Dodatkowym narzędziem, które wspomaga proces nauki jest ich analiza pod kątem zachowań i działań danej osoby oraz użytych technik podczas negocjacji. W ten sposób uczestnicy otrzymują także dodatkowe korygujące informacje zwrotne dotyczące ich sposobu negocjowania ze strony trenera. Ponadto każdy z uczestników podczas szkolenia ćwiczy swoje umiejętności także w oparciu o studia przypadków (case studies).

SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIA
 1. Jak efektywnie prowadzić negocjacje partnerskie w biznesie – zasady.
 2. Przygotowanie do negocjacji – struktura kolejnych kroków przygotowania do negocjacji zorientowanych na osiągniecie określonych celów i budowanie relacji.
 3. Efektywne i skuteczne prowadzenie partnerskich negocjacji biznesowych – techniki i triki negocjacyjne – ich stosowanie oraz obrona przed nimi.
 4. Odkrywanie blefów drugiej strony oraz technik właściwego reagowania na zagrywki drugiej strony.
 5. Prowadzenie celowej polityki ustępstw i rozmowy z trudniejszymi partnerami.
 6. Świadome stosowanie technik przełamywania oporów podczas negocjacji.
 7. Skuteczna argumentacja – wprowadzenie.

OPCJE DODATKOWE

1. FOLLOW- UP UTRWALENIE EFEKTÓW SZKOLENIA

Ponieważ chcemy, by zaproponowane szkolenie miało jak najlepsze odzwierciedlenie w rzeczywistości oraz aby nauka prezentowanych przez nas narzędzi była prawdziwie transformacyjnym doświadczeniem dla Państwa pracowników, a nie jedynie zdobytą wiedzą, proponujemy metody follow -up, czyli zestaw narzędzi utrwalających efekty szkolenia i sprawiających, że Państwa pracownicy będą mogli z łatwością wykorzystywać nowo nabyte umiejętności w praktyce zawodowej.

Poniżej przedstawiamy zestaw metod follow-up, które możemy wybiórczo lub w całości dołączyć do zaproponowanego programu szkolenia.

2. PRACE DOMOWE

To zadania do wykonania w formie pisemnej dla uczestników szkolenia. Są to najczęściej negocjacyjne case studies (studia przypadków). Przesyłamy je do wszystkich uczestników drogą elektroniczną i także elektronicznie oczekujemy na odpowiedzi. Następnie każdy z uczestników dostaje wyczerpującą informację zwrotną na temat swojej pracy. Zadania przygotowane dla uczestników mają formę praktycznej analizy przypadków czy przygotowania negocjacji w konkretnych warunkach. Każdorazowo uczestnicy muszą, wykorzystując umiejętności zdobyte podczas szkolenia i bazując na własnym doświadczeniu wygenerować optymalne rozwiązanie.

3. POST-TESTY

Post-testy mają za zadanie nie tyle sprawdzić umiejętności pracowników, co zmotywować ich do powrotu do treści ze szkolenia i dokonania analizy konkretnych przypadków zawartych w teście. Wszystkie pytania testowe są praktycznymi studiami przypadków. Uczestnicy dostają testy elektronicznie ok. 2 tygodni po szkoleniu, a następnie umawiamy się z nimi na rozmowę telefoniczną, podczas której przekazują nam swoje przemyślenia i analizę zadań testowych. Od razu dostają informację zwrotną oraz wskazówki do dalszego działania.

4. NAGRYWANIE SCENEK I UDZIELENIE INDYWIDUALNEJ INFORMACJI ZWROTNEJ W FORMIE COACHINGU

W celu omówienia robieniu nagrań z uczestnikami i potem dawaniu im informacji zwrotnej twarzą w twarz lub za pomocą opisu oglądanie scenki negocjacyjnej i dawanie feedbacku w połączeniu z rodzajem coachingu negocjacyjnego.

DATA: TERMIN: 9-10 marca 2020 r. godz. 9.00-17.00 MIEJSCE: Warszawa

TRENER PROWADZĄCY: RAFAŁ ROSŁONIEC

Pomaga Klientom być ich najlepszą wersją samych siebie, a jej ulubionym narzędziem są warsztaty, szkolenia i metamorfozy. Dzięki swej otwartości i komunikatywności zawsze szuka najkorzystniejszych metod działania, by spełnić oczekiwania Klientów i znaleźć najlepsze rozwiązania. Głównymi jej cechami i talentami wyróżniającymi są: myślenie strategiczne, kreatywność oraz personalizowane podejście do każdego Klienta.

CENA: 2500 zł netto / 1 osoba.
Przy zgłoszeniu 2 osób – 10% zniżki.

KWOTA OBEJMUJE: Dwudaniowy lunch (mięsny lub wegetariański) oraz całodzienny bufet kawowy, certyfikat ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe w formie papierowej, możliwość konsultacji telefonicznej lub mailowej z trenerem po szkoleniu przez 3 miesiące.
DANE DO PRZELEWU: Key Training Szkolenia & Coaching, mBank PL27 1140 2004 0000 3302 7420 1173
TERMIN DOKONANIA PŁATNOŚCI: do 24 lutego 2020 r.

   

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte.

Informacja na temat przetwarzania danych (zamówienie)

Zgodnie z art. 12 ust 1 oraz 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119) – dalej RODO, informujemy, iż:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :

• Key Training Szkolenia & Coaching Sylwia Olbińska z siedzibą w Warszawie (02-095), przy ul. Winnickiej 5 lok 7, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej, NIP: 762-145-58-35, REGON: 145-21-82-29

• Kontakt do Inspektora Ochrony Danych znajduje się na stronie keytraining.pl/kontakt

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO przez KEY TRAINING SYLWIA OLBIŃSKA, w celu przyjęcia zapisu na szkolenie i późniejszej realizacji tego szkolenia, a także ewentualnego późniejszego kontaktu z uczestnikami po zakończonym szkoleniu.

• Podanie przeze Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zapisu na szkolenie. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zapisanie Panią/Pana będzie niemożliwe.

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów: podmiotu świadczące usługi informatyczne w postaci udostępniania hostingu mailowego, strony internetowej, oraz serwisu systemów IT.

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przeze Panią/Pana zgody. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

• Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie dotyczących Panią/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Regulamin i warunki uczestwnictwa w szkoleniu otwartym.

REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

1. Key Training Szkolenia & Coaching Sylwia Olbińska traktuje odebranie wypełnionej „Umowy – Formularza zgłoszeniowego“ wygenerowanego poprzez stronę internetową www.keytraining.pl jako dowód zawarcia wiażącej Umowy handlowej zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

2. Podstawą dopuszczenia Uczestnika do udziału w szkoleniu i wpisaniu go na listę Uczestników, jest: przesłanie drogą mailową zeskanowanej Umowy – Formularza Zgłoszeniowego podpisanego wcześniej przez osobę upoważnioną do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu Płatnika lub opłacenie faktury pro forma.

3. Organizator wystawi fakturę VAT za szkolenie i przekaże ją Uczestnikowi w dniu szkolenia lub prześle ją do Płatnika pocztą tradycyjną lub elektroniczną do 7 dni roboczych po szkoleniu, na adres wskazany przez Zgłaszającego.

4.O wpisaniu Uczestnika na listę Uczestników, Organizator poinformuje mailowo Osobę zgłaszającą oraz Uczestnika do 3 dni roboczych po opłaceniu Faktury Proforma lub otrzymaniu kompletnego Formularza Zgłoszeniowego. Organizator prześle Uczestnikowi informacje organizacyjne o Szkoleniu najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem
Szkolenia, chyba, że zgłoszenie nastąpiło później.

5.Organizator zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty za udział w szkoleniu do 7 dni roboczych w przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora.

6. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu:
a) do 10 dni roboczych przed rozpoczęciem Szkolenia Płatnik nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zgłoszeniem Uczestników na Szkolenie.
b) na mniej niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia Płatnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 75% kosztów udziału Uczestników zgłoszonych na Szkolenie.

7. Informacja o rezygnacji powinna być przesłana pocztą e-mail, bądź pocztą tradycyjną przez Uczestnika lub Osobę zgłaszającą.

8. W przypadku nie stawienia się Uczestnika na Szkolenie Płatnik zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów uczestnictwa w Szkoleniu.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie i organizacji szkolenia.

Kontakt

tel. +48 506 090 266
mail: kontakt@keytraining.pl
adres: ul. Winnicka 5 lok 7,
02-095 Warszawa

Newsletter